Kursgården Märsgarn

 

Södertörns Sjövärnskår är en ideell förening med ca 500 medlemmar som helt bygger på frivilliga insatser. I våra stadgar finns angivet flera verksamhetsområden bland annat försvarsinformation och vidareutbildning av personal inom frivilligförsvaret. Kåren lägger mycket arbete på utbildning för ungdomar som genomgår Marinens ungdomsskolor. Ungdomsutbildningen består till största delen av hemortsutbildning under vinterhalvåret bestående av främst navigation och sjömanskap.

 

Historik  Södertörns sjövärnskår, är bildad ur Södertörns Frivilliga Motorbåtsflottilj som startades 1931. Den frivilliga motorbåtsflottiljen ingick i Sveriges Frivilliga Motorbåtskår som startades redan 1915. I början av 40-talet så omorganiserades Sveriges Frivilliga Motorbåtskår till att istället vara en militär sjövärnskår under flottan. I samband med detta så övergick Södertörns Frivilliga Motorbåtsflottilj till att istället vara Södertörns Sjövärnsflottilj. I denna militära sjövärnsflottilj övergick civil utbildning till militär rekryt- och underofficersutbildning under värnplikt samt underofficers- och officersutbildning vid sjökrigsskolan. Södertörns Sjövärnsflottilj bestod ända fram till 1981 då sjövärnskåren upphörde att vara en militär myndighet. I och med denna förändring genomfördes namnändringen till Södertörns Sjövärnskår. Uppgiften förblev dock som tidigare att utbilda frivilliga ungdomar och vuxna. Sedan 1981 har verksamheten varit likartad dock med vissa förändringar i samband med förändringar av hela Försvarsmakten. Fram till idag styrs vår verksamhet helt av behovet inom Försvarsmakten. Sjövärnskåren är sedan början av 2000-talet en avtalsskrivande organisation. 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.