Aktiviteter

Inbjudan till kurs hos Lottorna.

http://www.svenskalottakaren.se/start/om-oss/press/artiklar/stabsutbildning-dig-med-civilt-avtal

 

I mars går första kursen för dig som har ett civilt avtal som innebär att du stöttar en stab på en civil myndighet. Det skulle till exempel kunna vara i en kommun, länsstyrelse, landsting eller myndighet såsom SSM eller PTS.

Under utbildningen kommer du att få en grundläggande förståelse för hur en stab fungerar, vad de olika funktionerna gör och din roll. Du kommer att få se ett exempel på hur en stab kan byggas upp och jobba med den struktur du behöver som stabsassistent. I ditt avtal får du sedan utbildning som är specifik för just det ställe du ska tjänstgöra på, t ex i olika datasystem.

Kursen riktar sig till dig som är medlem i en frivillig försvarsorganisation och redan har ett avtal som verksamhetsledare i SSM, stabsassistent i SSM stab, FRG ledare eller stabsassistent hos PTS. En bra grund inför utbildningen är att ha genomfört Grundkurs Krisberedskapssystemet.

 

GENERALSEKRETERAREN

Bäste försvarsvän,

Vi frivilliga försvarsorganisationer har ett tydligt ansvar att genomföra försvarsinformation vilket bland annat uttrycks i frivilligförordningen. Deltagande och utbildning i försvarsinformation är också ett sakområde som PROD FRIV särskilt lyft fram vid ett flertal tillfällen.

Att respektive frivilligorganisation till alla nya medlemmar ger en grundläggande kunskap om generella och aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor är betydelsefullt för att vi fortsatt ska kunna bidra till att stärka försvarets folkförankring och ytterst landets försvarsförmåga och krishantering. I en föränderlig värld behöver denna försvarsinformation därutöver vara av fortgående karaktär till samtliga våra medlemmar. Förmågan att ge Försvarsinformation är således inte enbart viktigt för oss och våra medlemmar utan ett grundrekvisit för att infria statsmakternas intention med frivilligförordningen. 

För att nå framgång med försvarsinformationen krävs intresse, engagemang och naturligtvis kunskap från samtliga funktionärer ur respektive frivillig försvarsorganisation om de grundläggande försvars- och säkerhetspolitiska frågorna. Vi i Försvarsutbildarna har genom det tilldelade huvudmannaskapet för sakområdet ambitionen att skapa förutsättningar för oss samtliga frivilliga försvarsorganisationer att fullfölja detta statsmakternas uppdrag. Det gör vi genom att genomföra utbildningar för funktionärer och medlemmar och genom det utbildningspaket som vi tagit fram och som finns upplagt på utbildningsportalen.

Erfarenheterna från tidigare år har visat på brister när det kommer till att väcka intresse för och förmå medlemmarna att anmäla sig till erbjudna Försvars-informationskurser vilket inneburit att vi så sent som 2013 tvingats ställa några av våra kurser.

Under hösten 2013 inbjöd vi därför till ett arbetsmöte med alla frivilliga försvarsorganisationer med syftet att reformera och ta fram ett helt nytt paket med utbildningar förlagda till nya och fler attraktiva platser – resultatet framgår av i brevet medsända bilagan.

För att skapa de bästa förutsättningarna för kurserna ber vi er att stimulerar era medlemmar till deltagande men också att funktionärer och anställda i huvudstyrelser/kanslier deltar. Kurserna återfinns utöver i bilagan även i den kurskatalog som bipackas nästa nummer av Försvarsutbildarnas tidning som utkommer om cirka två veckor. Naturligtvis finns i samband med det också kursutbudet på vår gemensamma utbildningsportal och är då också sökbara.

 

Med önskan om mångens deltagande i erbjudna Försvarsinformationskurser 2014,

 

 

 

 

 

Nu börjar SVK3 sin samverkan med övriga friv.org i Östra Östergötland.

I helgen som gick 21-22/9  utbildade FRO:arna Thomas Kuntze och Mikael Larsson ca 30 frivillig kamrater från SVK,FRO,SSRS,RK.Hv.SBK.ÖSS(Östergötland Spårhunds o Sökhundsgrupp) i RAKEL systemet och handhavande av handburna terminaler.

Anders Träff Båt och dykansvarig Räddningstjänsten Östra Götaland medverkade under lördagen.

Söndagen ängnades åt praktiserande av samband i RAKEL systemet. Kaderbemannad flottstyrka om 5 båtar som övade sektorsfördelning vid  eftersök.Sökning av försvunnen person på ö med sökhund samt "man överbord".

För mer bilder från övningen <klicka här>

 

<Klicka här> för att komma till SSRS artikel från övningen

 

 Några av deltagarna

 

 

 

Måndagen den 16e september sammanträder styrelsen klockan 18 i flottans mäns lokaler.

Utbildning & planering inför samverkansövning 2013-09-21 & 22.

Mer info finns under utbildning

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.