PREV
NEXT
SVK skall snabbt kunna organisera personal och materiel för stöd till samhället vid kriser och vid större olyckor/katastrofer med tonvikt på sjöverksamheten.


Riktlinjer
Det innebär att:

 • god kunskap om samhällets behov måste finnas.
 • samhällets olika funktioner i detta avseende måste ha god kunskap om SVK möjligheter personellt och materiellt.
 • beredskapshandläggare (motsv) måste ha information om kontaktmän inom SVK.
 • larmlistor måste finnas uppgjorda på SVK personal för detta ändamål.
 • kompetens hos aktuell personal ur SVK måste finnas och vara dokumenterad.
 • materiel för utnyttjande vid olyckor/katastrofer mm ständigt måste hållas i gott skick.
SVK skall skaffa sig en god kunskap om de samhällsfunktioner som kan ge uppdrag för höjning av samhällets krisberedskap och skall därvid även beskriva den egna verksamheten samt den egna förmågan i det avseendet med tonvikt på sjöverksamheten.


Riktlinjer
Det innebär att:

 • kontakt skall tas med beredskapshandläggare i länsstyrelser och kommuner för ömsesidig information.
 • SVK skall eftersträva att få uppdrag i likhet med andra frivilligorganisationer vad avser främst verksamhet till sjöss.
 • beredskapshandläggarna skall planeras in för sjöturer för att få ökad förståelse för SVK möjligheter.
SVK verksamhet skall följas upp, analyseras och rapporteras kvantitativ och kvalitativt med stor noggranhet samt med angivande av resursåtgång mot de uppdrag som erhållits.

 

Riktlinjer

Det innebär att:

 • FM och Krisberedskapsmyndighetens (KBM) direktiv i detta avseende skall vara kända i hela organisationen.
 • de lokala kårerna skall lämna ett fullödigt och analyserat underlag till kansliet.
 • analyser och erfarenheter skall ligga till grund för årsrapporter och budgetering.
 • verksamhetens bidrag till FM operativa förmåga skall ses som ett viktigt ingångsvärde vid uppföljningen.
All SVK verksamhet skall präglas av ett genomtänkt utnyttjande av de ekonomiska medlen så att de av uppdragsställande myndigheter (motsv) givna uppdragen genomförs och uppställda mål nås på ett resurssnålt sätt.


Riktlinjer
Det innebär att:

 • all verksamhet som inte leder mot ställda mål eller givna uppdrag skall tas bort.
 • all verksamhet skall prövas om den verkligen är efterfrågad.
 • alternativa sätt att nå ansatta mål eller genomföra givna uppdrag
 • skall prövas mot bakgrund av tillgängliga ekonomiska resurser.
 • ekonomisk uppföljning med tillhörande prognosverksamhet skall ägnas speciell uppmärksamhet.
SVK skall ha frekventa kontakter med beslutsfattande chefer inom FM för ömsesidig information och dialog.


Riktlinjer
Det innebär att:

 • information om pågående och kommande verksamhet skall ges till aktuella chefer.
 • önskemål om ömsesidigt stöd skall kunna dryftas under informella möten.
 • aktuella chefer skall inbjudas till sammankomster, sommarskolor, tävlingar mm för att erhålla en bra bild över SVK verksamhet och behov av stöd.
 • beslutsfattande chefer skall göras mer delaktiga i verksamheten.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.